Algemene voorwaarden van de Buurttafel Campagne

OFFICIËLE REGELS

ER IS GEEN AANKOOP OF BETALING VAN WELKE AARD DAN OOK NODIG OM AAN DEZE WEDSTRIJD DEEL TE NEMEN OF TE WINNEN. EEN AANKOOP OF BETALING ZAL UW KANSEN OM TE WINNEN NIET VERGROTEN. GELDIG IN AUSTRALIË, CANADA, DENEMARKEN, FRANKRIJK, DUITSLAND, ITALIË, NEDERLAND, SPANJE, ZWEDEN, HET VERENIGD KONINKRIJK EN DE VERENIGDE STATEN (GEZAMENLIJK DE “IN AANMERKING KOMENDE LANDEN”).  NIET GELDIG WANNEER VERBODEN.

SPONSOR: De Buurttafel  (“Campagne”) wordt gesponsord door Nextdoor, Inc., gevestigd te 875 Stevenson Street, Suite 700, San Francisco, CA 94103 (“Sponsor”).

1. INSTEMMING MET DE REGELS.  Door deel te nemen, gaat de Deelnemer (“U”) ermee akkoord volledig en onvoorwaardelijk gebonden te zijn aan deze Regels en verklaart en garandeert U dat U voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen. Bovendien gaat U ermee akkoord de beslissingen van Nextdoor als definitief en bindend te aanvaarden voor zover deze betrekking hebben op de inhoud van deze Campagne.

2. VOORWAARDEN OM IN AANMERKING TE KOMEN.  Om deel te nemen aan de Campagne moet u vanaf het begin van de Campagneperiode (hieronder gedefinieerd):  (a) een rechtmatige inwoner zijn van een In aanmerking komend land; (b) 18 jaar of ouder zijn; en (c) een Nextdoor-account hebben met een goede status en toegang tot het internet. Medewerkers, functionarissen en directeuren van de Sponsor, zijn reclame- en campagnebureaus, en zijn respectieve moedermaatschappijen, filialen, franchisenemers, dochterondernemingen en agentschappen, en hun directe familieleden (ouders, broers en zussen, kinderen en echtgenoten van elk van hen, ongeacht waar ze wonen) en/of degenen die in hetzelfde huishouden wonen (al dan niet verwant) komen niet in aanmerking om deel te nemen aan deze Campagne. De Campagne is onderworpen aan alle van toepassing zijnde federale, staats- en lokale wetten en voorschriften en is niet geldig wanneer deze verboden is.

3. CAMPAGNEPERIODE. Inzendingen moeten worden ingediend tussen 9.00 uur CET op 22 januari t/m 31 maart 2020 CET (“Campagneperiode”).

4. HOE U KUNT DEELNEMEN.  ER IS GEEN AANKOOP NODIG EN ER IS GEEN INSCHRIJVINGSGELD, BETALING OF AANKOOPBEWIJS NODIG OM DEEL TE NEMEN. Deelnemers moeten zich tijdens de Campagneperiode aanmelden via deze link: https://go.nextdoor.com/buurttafel en moeten de naam en het e-mailadres gebruiken dat aan hun Nextdoor-account is gekoppeld. Inzendingen via e-mail, telefoon, reguliere post of op enige andere wijze worden niet geaccepteerd. 

OPMERKING: Maximaal één (1) deelname per persoon. Inzendingen moeten worden ontvangen tijdens de Campagneperiode om in aanmerking te komen. Inzendingen moeten ook voldoen aan de hieronder beschreven “Inzendingsvereisten”. Elk gebruik van geautomatiseerde, robotische, macro-, geprogrammeerde of soortgelijke sneltoetsprogramma’s, of pogingen om het maximaal toegestane aantal inzendingen te overschrijden, is verboden en zal leiden tot diskwalificatie. In geval van betwisting, zullen inzendingen worden beschouwd als zijnde gedaan door de bevoegde rekeninghouder van het e-mailadres dat op het moment van de inzending is opgegeven. “Bevoegde rekeninghouder” wordt gedefinieerd als de natuurlijke persoon die aan een e-mailadres is toegewezen door een internettoegangsprovider, een onlineserviceprovider of een andere organisatie (bijv. een bedrijf, een onderwijsinstelling enz.) die verantwoordelijk is voor het toewijzen van e-mailadressen voor het domein dat aan het opgegeven e-mailadres is gekoppeld. De Sponsor zal de ontvangst van de inzendingen niet controleren. Inzendingen worden eigendom van de Sponsor en worden niet geretourneerd.

5. INZENDINGSVEREISTEN.  Niet in aanmerking komende inzendingen zijn onder andere inzendingen die niet voldoen aan deze Officiële Regels, evenals inzendingen die geheel of gedeeltelijk onwettig, bedreigend, beledigend, intimiderend, lasterlijk, smadelijk, haatdragend, gênant voor een andere persoon of entiteit, bedrieglijk, obsceen, inbreukmakend op de privacy van een ander, onrechtmatig of racistisch zijn, onveilig, beledigend of gewelddadig gedrag uitbeelden, inbreuk maken op de rechten van anderen, waaronder, zonder beperking, patenten, handelsmerken, handelsgeheimen, auteursrechten, publiciteit, privacy of andere eigendomsrechten, expliciete of grafische beschrijvingen of verklaringen van seksuele handelingen bevatten, of niet in de geest van de Campagne zijn, zoals bepaald door de Sponsor naar eigen goeddunken (“Inzendingsvereisten”).

6. SELECTIECRITERIA VOOR EN KENNISGEVING VAN DE WINNAAR(S).   Gedurende het hele jaar zal de Sponsor of de door hem aangewezen persoon maximaal twaalf (12) winnaars (elk een “Winnaar”) selecteren uit alle in aanmerking komende inzendingen die tijdens de Campagneperiode worden ontvangen.  Winnaars worden geselecteerd door een comité van wereldwijde Nextdoor-medewerkers op basis van unieke en boeiende verhalen van buren die samen zijn gekomen of verdeeldheid hebben overbrugd. 

Na de selectie zal elke Winnaar via e-mail op de hoogte worden gebracht (“Kennisgeving”). Als een Winnaar de prijs niet binnen veertien (14) dagen na de Kennisgevingsdatum accepteert en een postadres opgeeft, dan kan deze persoon worden gediskwalificeerd en kan een andere Winnaar worden geselecteerd.

Behalve wanneer dit bij wet verboden is, verleent elke Winnaar, door het accepteren van een prijs, de Sponsor en zijn licentiehouders hierbij een eeuwigdurend, wereldwijd, royaltyvrij, niet-exclusief en sublicentieerbaar recht en licentie om de naam, plaats, staat, land, buurt en gelijkenis van de Winnaar te gebruiken, te distribueren en in het openbaar weer te geven op welke manier dan ook, op welk moment dan ook, in welke media dan ook, inclusief voor gebruik in reclame en marketing, zonder enige beperking, zonder enige aanvullende goedkeuring of tegenprestatie. OPMERKING: elke Winnaar is onderworpen aan verificatie door de Sponsor, wiens beslissingen definitief en bindend zijn in alle aangelegenheden met betrekking tot de Campagne. Een deelnemer is geen winnaar van een prijs, tenzij en totdat is geverifieerd of hij/zij in aanmerking komt voor de prijs en hij/zij op de hoogte is gesteld van het feit dat de verificatie voltooid is.

7. PRIJS.  Elke Winnaar ontvangt een cadeaubon ter waarde van USD 500 (of het equivalent van USD 500 in uw lokale valuta op basis van de wisselkoers op de Kennisgevingsdatum).  De Sponsor behoudt zich het recht voor om op eigen kosten het buurttafel-evenement bij te wonen dat door elke Winnaar wordt georganiseerd. Geen enkele overdracht, vervanging of equivalent in contanten voor de Prijs is toegestaan, behalve naar eigen goeddunken van de Sponsor.  De Sponsor behoudt zich het recht voor om een Prijs, geheel of gedeeltelijk, van gelijke of grotere geldwaarde te vervangen als de Prijs of een deel van de Prijs om welke reden dan ook niet geheel of gedeeltelijk kan worden toegekend zoals beschreven. Elke Winnaar is verantwoordelijk voor alle federale, staats- of lokale belastingen die verband houden met de aanvaarding van de prijs.

8. DISKWALIFICATIE.  Als wordt vastgesteld dat een deelnemer niet in aanmerking komt, of als hij/zij zich niet aan de Officiële Regels houdt, dan wordt deze deelnemer gediskwalificeerd. Als een Prijs, Prijsdocumentatie of Prijskennisgeving wordt geretourneerd als onbestelbaar of niet opgeëist, dan zal dit leiden tot diskwalificatie. In het geval dat een potentiële winnaar niet in aanmerking komt of gediskwalificeerd wordt om welke reden dan ook volgens de bepalingen van de Officiële Regels, dan kan een alternatieve potentiële winnaar via een willekeurige trekking worden gekozen uit alle in aanmerking komende inzendingen die tijdens de Campagneperiode zijn ontvangen, als de tijd het toelaat.

9. PRIVACY.  Deelname aan de Campagne houdt in dat toestemming wordt gegeven voor de overdracht van de verzamelde persoonlijke informatie van de deelnemer aan de Sponsor ten behoeve van het beheer van de Campagne en voor andere doeleinden waarvoor de deelnemer toestemming kan geven, zoals in dit document of op de website van de Campagne wordt beschreven.  Alle informatie die in het kader van deze Campagne aan de Sponsor wordt verstrekt, zal worden behandeld in overeenstemming met zijn Privacybeleid.

10. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN.

Garantie.  Door het indienen van een inzending voor de Campagne, garandeert elke deelnemer dat de ingezonden inhoud zijn/haar eigen originele werk is dat door de deelnemer is gemaakt en niet eerder is gepubliceerd, geen eerdere prijs of onderscheiding heeft gewonnen, dat de deelnemer alle rechten op de inhoud bezit of anderszins controleert en dat de door de deelnemer ingezonden inhoud niet in strijd is met enige wet, voorschrift of enig recht van een derde, met inbegrip van maar niet beperkt tot rechten op het gebied van auteursrechten, handelsmerken, publiciteit en/of privacy. 

Licentie. Door het plaatsen van een reactie, video of afbeelding in verband met de Campagne en/of het accepteren van een prijs, verlenen de deelnemers de Sponsor het recht, zonder beperking, om de naam, plaats, staat, gelijkenis, foto en/of inzending van de ontvanger te gebruiken voor promotie-, reclame- of andere doeleinden, en om de geselecteerde reactie, video of afbeelding weer te geven in alle media die nu bekend zijn of hierna worden ontwikkeld, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de website(s) en/of social media-account(s) van de Sponsor. De Deelnemers gaan er verder mee akkoord de Sponsor een wereldwijde, royaltyvrije, niet-exclusieve, eeuwigdurende, onherroepelijke licentie te verlenen om de reactie, video of afbeelding te reproduceren en te gebruiken voor welk doel dan ook zonder compensatie of verdere toestemming, met inbegrip van maar niet beperkt tot een onherroepelijk en eeuwigdurend, royaltyvrij, wereldwijd recht, in alle media (nu bekend of later ontwikkeld) om de reactie, video of afbeelding toe te wijzen, in sublicentie te geven, te gebruiken, te publiceren, te bewerken, aan te passen, te wijzigen, te reproduceren, te distribueren, uit te zenden, weer te geven, auteursrechtelijk te beschermen, er afgeleide werken van te maken of op andere wijze te exploiteren voor commercieel of niet-commercieel gebruik, en zonder vergoeding aan de deelnemer.

11. CAMPAGNEVOORWAARDEN.  Door deel te nemen, gaat elke deelnemer akkoord: (a) gebonden te zijn aan deze Officiële Regels en alle andere documenten die door de Sponsor in dit document en door de besluiten van de Sponsor worden vereist, en afstand te doen van enig recht om dubbelzinnigheid aan te voeren in deze Campagne, de Officiële Regels of alle andere documenten die door de Sponsor in dit document worden vereist, (b) de Sponsor en zijn respectieve medewerkers, functionarissen, directeuren, aandeelhouders, vertegenwoordigers, agenten, moedermaatschappijen, filialen, franchisenemers, dochterondernemingen en agentschappen (gezamenlijk, “Gevrijwaarde Partijen”) te vrijwaren, te verdedigen en schadeloos te stellen van en tegen enige en alle aansprakelijkheden, claims, verliezen, schade, eisen, rechtszaken, sancties en kosten die voortvloeien uit of verband houden met enige verklaring, handeling of nalatigheid van de deelnemer tijdens of in verband met zijn/haar deelname aan deze wedstrijd en/of enige schending of vermeende schending van deze Officiële Regels of van enige andere door de Sponsor vereiste documenten en (c) de Vrijgestelde Partijen niet in rechte op te roepen en hen hierbij onherroepelijk en onvoorwaardelijk vrij te stellen, te ontheffen en schadeloos te stellen van enige en alle aansprakelijkheden, eisen en aanspraken van welke aard of soort dan ook, in rechte of in billijkheid, bekend of onbekend, welke deelnemer (of de opvolgers, erfgenamen en/of agenten van de deelnemer) ooit had, nu heeft, of in de toekomst kan hebben tegen de Vrijgestelde Partijen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met persoonlijk letsel (met inbegrip van overlijden) en/of schade, diefstal, verlies of enige andere schade, die geheel of gedeeltelijk, direct of indirect, het gevolg is van (i) deelname aan de Campagne of enige activiteit die verband houdt met de Campagne, (ii) de aanvaarding, het bezit, misbruik of gebruik van de prijs, (iii) het gebruik van de in dit document verleende rechten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het gebruik en de exploitatie van de inzending, naam, plaats en staat van verblijf, biografische informatie, verklaringen, stem, foto en/of andere gelijkenissen van de deelnemer), (iv) een storing of ander probleem met een Campagnewebsite of -webpagina, (v) een fout in het verzamelen of bewaren van de inzendingsinformatie, en (vi) een typografische of andere fout in het afdrukken, aanbieden of bekendmaken van een prijs.

12. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN.  De Gevrijwaarde Partijen zijn niet verantwoordelijk voor verloren, laattijdige, gestolen, verwijderde, verkeerd geadresseerde, onbestelbare of onvolledige inzendingen als gevolg van systeemfouten of -storingen of defecte transmissies of andere telecommunicatiestoringen; en/of niet ontvangen inzendingen als gevolg van hardware- of softwarefouten van welke aard dan ook, verloren gegane of onbeschikbare netwerkverbindingen, of mislukte, onvolledige of vervormde computer- of telefoontransmissies, typografische of systeem-/menselijke fouten en storingen, of defecte transmissies, of voor problemen of technische storingen in een of meer telefoonnetwerken of -lijnen, kabelverbindingen, of satelliettransmissies, online computersystemen, servers of providers, computerapparatuur of inzendingen die de Sponsor niet ontvangt vanwege technische problemen of overbelasting van het internet of van een website, of een combinatie daarvan, met inbegrip van andere telecommunicatie-, kabel-, digitale of satellietstoringen die het vermogen van een deelnemer om deel te nemen kunnen beperken. Bewijs van verzending vormt geen bewijs van inzending. De Gevrijwaarde Partijen zijn ook niet verantwoordelijk voor het niet goed functioneren van enige Campagnewebsite of -webpagina of voor fouten in de verzameling, verwerking of bewaring van inzendingsgegevens.    

ZONDER HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, EN BEHALVE WANNEER DIT BIJ WET VERBODEN IS, WORDT ALLES MET BETREKKING TOT DEZE CAMPAGNE, INCLUSIEF DE PRIJS, GELEVERD “IN HUIDIGE STAAT” ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, OF NIET-INBREUKMAKEND KARAKTER.

13. BEËINDIGING/OPSCHORTING/WIJZIGING VAN DE CAMPAGNE. Indien deze Campagne om welke reden dan ook niet kan verlopen zoals gepland, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, infecties door computervirussen, bugs, geknoei, ongeoorloofde interventies, fraude of andere oorzaken die buiten de redelijke controle van de Sponsor vallen en die het beheer, de veiligheid, de eerlijkheid, de integriteit, de uitvoering of het goede verloop van de Campagne verstoren of aantasten, behoudt de Sponsor zich het recht voor om naar eigen goeddunken de Campagne te beëindigen, te wijzigen of op te schorten en de winnaar te selecteren uit de in aanmerking komende inzendingen die tot het moment van de beëindiging/opschorting zijn ontvangen. De Sponsor kan een deelnemer ook diskwalificeren of verbieden deel te nemen aan de Campagne of een prijs te winnen in deze of enige andere campagne die door de Sponsor wordt georganiseerd, indien hij naar eigen goeddunken bepaalt dat deze deelnemer de Officiële Regels heeft overtreden of heeft gedreigd of probeert de legitieme werking van de Campagne te ondermijnen door vals te spelen, te hacken, te bedriegen of andere oneerlijke speelpraktijken (inclusief het gebruik van geautomatiseerde sneltoetsprogramma’s) of de intentie heeft andere deelnemers of vertegenwoordigers van de Sponsor te ergeren, te misbruiken, te bedreigen of te intimideren. ELKE POGING VAN EEN DEELNEMER OM DE LEGITIEME WERKING VAN DE CAMPAGNE OPZETTELIJK TE ONDERMIJNEN, KAN IN STRIJD ZIJN MET HET STRAFRECHT EN HET BURGERLIJK RECHT. INDIEN EEN DERGELIJKE POGING WORDT ONDERNOMEN BEHOUDT DE SPONSOR ZICH HET RECHT VOOR OM VERHAAL TE HALEN EN SCHADEVERGOEDING TE EISEN (INCLUSIEF ADVOCATENKOSTEN) VAN EEN DERGELIJKE DEELNEMER IN DE RUIMSTE ZIN VAN DE WET, MET INBEGRIP VAN STRAFRECHTELIJKE VERVOLGING.

14. GESCHILLEN.  Als u lid bent in Australië, dan kan de Australische en New South Wales wetgeving van toepassing zijn op geschillen die ontstaan in verband met de Campagne.  Als u lid bent in Canada, dan kan de Canadese wetgeving van toepassing zijn op geschillen die ontstaan in verband met de Campagne. Als u lid bent in de EU, dan kan de Ierse wetgeving van toepassing zijn op geschillen die ontstaan in verband met de Campagne.  Als u lid bent in de Verenigde Staten, dan valt de Campagne onder de wetten van Californië, zonder rekening te houden met de bepalingen inzake wetsconflicten.

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zullen alle geschillen, vorderingen of eisen die betrekking hebben op deze Officiële Regels eerst onder de aandacht van de andere partij worden gebracht en op individuele basis worden beslecht, zonder enige vorm van collectieve rechtsvordering.  De ontvangende partij heeft zestig (60) dagen vanaf de datum van dergelijke kennisgeving om de beschreven inbreuk of schending te verhelpen en de klagende partij schriftelijk op de hoogte te stellen van de oplossing. Indien het geschil, de vordering of de eis niet binnen 60 dagen naar tevredenheid van de klager wordt opgelost, dan kan de klager verzoeken om een informele oplossingsconferentie (bemiddeling), die, indien de andere partij daarmee instemt, binnen 21 dagen na de schriftelijke reactie zal plaatsvinden.  Elke partij heeft het recht zich op een dergelijke conferentie te laten vertegenwoordigen door een raadsman en zal ervoor zorgen dat een beslisser met volledige bevoegdheid om het geschil te beslechten, de conferentie bijwoont. Een dergelijke conferentie wordt gehouden in aanwezigheid van een derde bemiddelaar die door de partijen wordt gekozen. Indien de partijen niet akkoord gaan met een conferentie of niet in staat zijn een geschil na een dergelijke conferentie te beslechten, dan komen de partijen overeen dat de exclusieve bevoegdheid voor elk geschil, elke vordering of elke eis die op enigerlei wijze verband houdt met deze Officiële Regels zal worden beslist door middel van bindende arbitrage.  Alle geschillen tussen de partijen, van welke aard of soort dan ook, die voortvloeien uit deze Officiële Regels, zullen aan JAMS worden voorgelegd voor bindende arbitrage volgens de op dat moment geldende regels, ten overstaan van één arbiter die door beide partijen in onderling overleg moet worden overeengekomen. Indien de arbiter van oordeel is dat u de dossier-, administratie-, hoorzittings- en/of andere kosten van JAMS niet kunt betalen en geen vrijstelling van JAMS kunt krijgen, zal Nextdoor ze voor u betalen. Daarnaast zal Nextdoor alle dergelijke dossier-, administratie-, hoorzittings- en/of andere kosten van JAMS vergoeden voor vorderingen van in totaal minder dan USD 10.000, tenzij de arbiter bepaalt dat de vorderingen verwaarloosbaar zijn.

®/™ Handelsmerken © Nextdoor, Inc. 2020. Eventuele handelsmerken van derden die in dit document worden genoemd, zijn de eigendom van hun respectieve handelsmerkeigenaren. Het gebruik of de vermelding van dergelijke handelsmerken van derden in deze Officiële Regels of in de Campagne is uitsluitend bedoeld voor beschrijvende doeleinden en houdt op geen enkele wijze een goedkeuring of sponsoring van de Campagne in. U verstrekt uw informatie aan de Sponsors en de informatie die u verstrekt zal alleen worden gebruikt in overeenstemming met de Officiële Regels van deze Campagne.